Regulamin

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną jest mowa o:

 1. BAS (BuildAndSee) – rozumie się przez to system podnoszenia efektywności i wymiany informacji związanych z realizacją inwestycji budowalnych oraz nadzorem nad serwisem gwarancyjnym zrealizowanej inwestycji budowlanej dostępny w formie aplikacji mobilnej i aplikacji webowej umożliwiający między innymi komunikowanie się między Członkami Grupy z wykorzystaniem m.in. wykonywanych w ramach poszczególnych Kategorii prac zdjęć (jako nośnika informacji) lub pisemnych komentarzy przyporządkowanych do danego zdjęcia oraz obejmujący wszelkie usługi, informacje i dokumenty, o których mowa w Regulaminie oraz załącznikach do niego;
 2. Bazie Danych - rozumie się przez to zbiór wszystkich danych, w tym danych osobowych, przekazanych Usługodawcy w procesie rejestracji Konta Projektu, konta Użytkownika oraz korzystania z BAS przez Członków Grupy (Użytkowników);
 3. Członkowie Grupy – rozumie się przez to utworzony przez Usługobiorcę w ramach danej inwestycji budowlanej zespół osób przynależnych do:
  1. Generalnego Wykonawcy (z Liderem Projektu),
  2. Inwestora,
  3. Projektantów,
  4. Inspektorów Nadzoru,
  5. Podwykonawców (w tym Dostawców)
  współpracujący ze sobą w ramach realizacji określonej inwestycji budowlanej i/lub w ramach nadzoru nad serwisem gwarancyjnym zrealizowanej inwestycji budowlanej. Warunkiem korzystania z Oprogramowania przez Członka Grupy (Użytkownika) jest uprzednie zapoznanie się przez niego z Regulaminem Użytkownika BAS, Umową Licencyjną oraz Regulaminem oraz złożenie oświadczenia w zakresie przestrzegania postanowień tych dokumentów (co odbywa się poprzez kliknięcie ikony: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu – Postanowienia ogólne, akceptuję treści w nim zawarte i zobowiązuje się go przestrzegać)”;
 4. Generalny Wykonawca – rozumie się przez to podmiot będący przedsiębiorcą, który na podstawie umowy zawartej z Inwestorem zobowiązany jest do wykonania lub serwisu inwestycji budowlanej;
 5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – rozumie się przez to posiadającą odpowiednie kwalifikacje osobę reprezentującą Inwestora na budowie w celu wykonywania funkcji kontrolnych;
 6. Inwestor – rozumie się przez to, w zależności od sytuacji, podmiot któremu udzielono pozwolenia na budowę lub który zapewnia opracowanie projektu budowlanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, który zleca realizację prac budowlano-montażowych Generalnemu Wykonawcy lub grupie firm lub realizuje prace budowane samodzielnie z wykorzystaniem osób posiadających odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia wynikające z Prawa Budowlanego;
 7. Kategoria prac – rozumie się przez to typowe lub pożądane przez uczestników procesu budowlanego zachowania na budowie stanowiące odzwierciedlenie określonych elementów procesu budowlanego oraz użytkowania obiektu budowlanego, takie jak: Przebieg Prac, Do odbioru, Usterka, Zaawansowane, Problem Projektowy, BHP; Lider projektu jest uprawniony do określenia i nazwania przez siebie, poza typowymi wskazanymi w niniejszym punkcie Kategoriami prac, dwóch pożądanych nazwanych przez niego innych Kategorii prac;
 8. Koncie Projektu – rozumie się przez to zbiór zasobów w ramach systemu BAS przypisanych Usługobiorcy w zakresie zgłoszonego przez niego Projektu;
 9. Lider Projektu - osoba czuwająca nad poprawnością realizacji inwestycji budowlanych lub sprawująca nadzór nad serwisem gwarancyjnym zrealizowanej inwestycji budowlanej. Lider projektu jest uprawniony do zatwierdzania lub odrzucenia osoby mogącej mieć dostęp w BAS do danej inwestycji. Jedynie Lider Projektu jest uprawniony do dokonywania w BAS zmiany statusu: z realizacji danej inwestycji budowlanej na etap serwisu gwarancyjnego po zakończeniu realizacji danej inwestycji. Liderem Projektu może być:
  1. Dyrektor Projektu/Budowy lub,
  2. Kierownik Projektu lub,
  3. Kierownik Kontraktu lub,
  4. Kierownik Budowy.
  Lidera Projektu wskazuje Usługobiorca w formularzu zamówienia. Gdy np. jako Lider Projektu w BAS wskazany zostanie Kierownik Budowy wówczas jest on uprawniony dodać jako członków zespołu uprawnionych do korzystania z BAS Kierownika Projektu oraz innych Użytkowników z własnej firmy; wyznaczenie przez Usługobiorcę określonej osoby jako Lidera Projektu nie podważa oraz nie zmienia właściwej formalnej hierarchii służbowej i kompetencji osób zaangażowanych w realizację inwestycji budowlanej lub serwisu gwarancyjnego.
 10. Oprogramowanie – rozumie się przez to wszelkie oprogramowanie dostępne w ramach systemu BAS wraz z systemem filtrowania informacji, ich późniejszymi uaktualnieniami i uzupełnieniami oraz Bazą Danych, udostępniane na podstawie Umowy Licencyjnej;
 11. Podwykonawca – rozumie się przez to podmiot, który na podstawie umowy (lub zlecenia) zawartej z Generalnym Wykonawcą realizuje choćby część robót budowlanych, do których wykonania zobowiązany jest Generalny Wykonawca względem Inwestora. Za Podwykonawcę rozumie się także dostawców realizujących na podstawie umowy (lub zlecenia) zawartej z Generalnym Wykonawcą dostawy materiałów;
 12. Projekt - rozumie się przez to realizację zindywidualizowanej inwestycji budowlanej (rozumiany jako etap I Projektu) lub realizację serwisu gwarancyjnego (rozumiany jako etap II Projektu) zindywidualizowanej inwestycji budowlanej; Usługobiorca w ramach systemu BAS może wybrać tylko etap I Projektu lub tylko etap II Projektu albo etap I i II Projektu;
 13. Projektant – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, na której spoczywają obowiązki, m.in., określone w art. 20 ustawy Prawo budowlane;
 14. Przedstawiciel Usługobiorcy – to osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu danej firmy, tj. do zakupu licencji na Oprogramowanie i zawarcia Umowy; Przedstawicielem Usługobiorcy jest także przedstawiciel Generalnego Wykonawcy określony w formularzu zamówienia;
 15. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 16. Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie Usług w ramach systemu BAS zawartą z Usługodawcą;
 17. Umowie Licencyjnej – rozumie się przez to umowę, na podstawie której Usługobiorca nabył prawa do korzystania z systemu BAS w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie;
 18. Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), które świadczone są przez Usługodawcę w zakresie i w sposób określony w Regulaminie;
 19. Usługi odpłatne – rozumie się przez to określone w niniejszym Regulaminie Usługi, za których pobierane jest przez Usługodawcę wynagrodzenie zgodnie z cennikiem przedstawionym Usługobiorcy i zawartą umową.
 20. Usługobiorca – rozumie się przez to będącego stroną umowy o świadczenie Usług w ramach systemu BAS Generalnego Wykonawcę, Inwestora będącego równocześnie Generalnym Wykonawcą lub też inny podmiot pełniący rolę Generalnego Wykonawcy bądź rolę koordynatora prac;
 21. Usługodawcy – rozumie się przez BAS Build And See Paweł Sayna z siedzibą pod adresem os. Stefana Batorego 31H/125, 60-687 Poznań posiadającym NIP 787-176-60-68;
 22. Ustawie – rozumie się przez to ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
 23. Użytkownik – osoba posiadająca swoje konto uprawniające do korzystania z BAS -Członek Grupy.

§ 2.

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
   2. zakaz dostarczania przez Usługobiorcę oraz Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania Umów;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Postanowienia Regulaminu, uzupełnione postanowieniami Umowy Licencyjnej, określają prawa i obowiązki Usługobiorcy oraz Użytkowników. Prawa i obowiązki Użytkownika określa nadto Regulamin Użytkownika stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku rozbieżności między treścią Umowy z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia Umowy oraz innych, ewentualnych indywidualnych uzgodnień stron.
 5. Podczas procesu rejestracji Konta Projektu Usługobiorca obowiązany jest zapoznać się z warunkami świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę określonych w Regulaminie, oraz potwierdzić poprzez zaznaczenie właściwej ikony, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy Licencyjnej i wyraża na nie zgodę.
 6. W celu sprawnego korzystania z systemu BAS i Oprogramowania konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

Rozdział II

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

§ 3.

 1. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z systemu BAS określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Zważywszy na to, że BAS stanowi jedynie system podnoszenia efektywności i wymiany informacji związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji budowlanych oraz realizacją serwisu gwarancyjnego, korzystanie z niego przez Usługobiorcę oraz Użytkownika nie może być traktowane lub pojmowane, jako zastąpienie dokonania czynności, których wykonania wymaga przepis prawa budowlanego, właściwa norma techniczna, umowa lub inne jakiekolwiek źródło, w tym interes Użytkownika lub Usługobiorcy. Tytułem przykładu przekazanie przy pomocy BAS informacji rodzącej konieczność dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, nie zastępuje tego wpisu, a jedynie stanowi jego uzupełnienie obrazujące stan zgłaszanych prac budowlano- montażowych do odbioru.
 3. Korzystanie z Usług systemu BAS jest odpłatne zgodnie z cennikiem wysyłanym Usługobiorcy.

Rozdział III

Zasady zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4.

 1. W celu zawarcie Umowy w tym Umowy Licencyjnej między Usługodawcą i Usługobiorcą wymagane jest podpisanie wyżej wskazanych dokumentów przez osoby upoważnione go reprezentowania stron.

Rozdział IV

Procedura reklamacyjna

§ 5.

 1. W związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług Usługobiorca może złożyć reklamację zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
 2. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres biuro@bas24.pl.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać:
  1. imię oraz nazwisko, firmę oraz adres siedziby Usługobiorcy,
  2. oznaczenie Użytkownika w związku, z którego korzystaniem z BAS składana jest reklamacja,
  3. określenie przedmiotu reklamacji,
  4. przedstawienie okoliczności uzasadniających zgłaszaną reklamację, w tym datę lub okres wystąpienia zdarzenia będącego podstawą zgłaszanej reklamacji,
  5. wskazanie osoby składającej reklamację.
 4. Zaleca się korzystanie z wzoru formularza reklamacji uzgodnionego z Usługodawcą
 5. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zgłoszonej przez niego reklamacji.
 6. W przypadku, gdy zgłoszona reklamacja nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu lub gdy dla jej rozpatrzenia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę dalszych informacji, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do usunięcia braków reklamacji lub przedstawienia dalszych informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia wyznaczając w tym celu dodatkowy 14 dniowy termin. Wezwanie do usunięcia braków reklamacji lub przedstawienia dalszych informacji Usługodawca kieruje do Usługobiorcy w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę przy zakładaniu konta Projektu. Termin 14 dniowy do usunięcia braków lub podania dalszych niezbędnych informacji do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy. Odpowiedzi na wezwanie Usługodawcy Usługobiorca powinien dokonać w formie elektronicznej na adres wskazany w ust. 2, przy czym odpowiedź na wezwanie Usługodawcy uważa się za złożoną w terminie w przypadku, gdy wiadomość Usługobiorcy zawierające odpowiedź na wezwanie Usługodawcy zostanie wysłana w tym terminie.
 7. W wezwaniu do uzupełnieniu braków reklamacji lub podania dalszych informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia Usługodawca poucza Usługobiorcę, że bezskuteczny upływ 14 dniowego terminu do uzupełniania braków lub przedstawienia dalszych informacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.
 8. Bezskuteczny upływ terminu do uzupełnienia braków reklamacji lub przedstawienia dalszych informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. O pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia Usługodawca powiadamia Usługobiorcę w drodze elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy).
 9. Usługodawca jest obowiązany rozpatrzeć reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Powyższy termin ulega zawieszeniu w przypadku, o którym mowa w ust. 6. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu terminu do rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz, opinii, badań lub postępowań; o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia reklamacji, oraz jego przyczynie, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę.
 10. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje Usługobiorcę w formie, elektronicznej przesyłając rozstrzygnięcie na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę przy zakładaniu konta Projektu.
 11. W przypadku, gdy Usługobiorca nie zgadza się z treścią rozpatrzonej reklamacji, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy winien być wniesiony do Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługobiorcę odpowiedzi na reklamację. Do wniosku o ponowne rozparzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące reklamacji.
 12. Poza sytuacją określoną w ust. 6-8 niniejszego paragrafu, Usługodawca pozostawia zgłoszoną reklamację bez rozpatrzenia w następujących przypadkach:
  1. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia podstawy stanowiącej zgłoszenie reklamacji,
  2. zgłoszona reklamacja dotyczy takiego samego zdarzenia, które stanowiło już przedmiot reklamacji rozpatrzonej przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem,
  3. reklamacja nie będzie zawierała informacji pozwalających zidentyfikować ją wnoszącego Usługobiorcy,
  4. reklamacja zostanie złożona przez podmiot nie będący Usługobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu,
  5. zawiera obraźliwie lub powszechnie uznawane za wulgarne treści. O pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego pod lit. c), Usługodawca zawiadamia Usługobiorcę, w sposób określony w ust. 10, podając zarazem przyczynę pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

Rozdział V

Odpowiedzialność Usługodawcy

§ 6.

 1. W związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Ustawie z zastrzeżeniem jednak postanowień określonych w niniejszy rozdziale.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. prawdziwość lub treść danych lub informacji przedstawianych przez Usługobiorcę w procesie rejestracji Konta Projektu;
  2. prawdziwość lub treść danych lub informacji przedstawianych przez Usługobiorcę lub Członków Grup (Użytkowników) podczas lub w związku z korzystaniem z Usług;
  3. działania lub zaniechania Usługobiorcy, Członków Grup (Użytkowników) lub osób trzecich naruszające postanowienia Regulaminu;
  4. usunięcie lub zablokowanie Konta Projektu lub konta Użytkownika,
  5. wyłączenie lub ograniczenie dostępu do części lub całości Usług wobec Usługobiorcy lub Członka Grupy (Użytkownika), którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu lub dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Usługodawcy lub Usługobiorcy,
  6. utratę, usunięcie lub uszkodzenie danych znajdujących się na serwerze Usługodawcy w związku korzystaniem przez Usługobiorcę lub Członków Grupy (Użytkownika) z BAS,
  7. >fakt i skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Konta Projektu lub konta Użytkownika, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło,
  8. usunięcie z systemu BAS, niezależnie od przyczyny, danych do niego wprowadzonych przez Usługobiorcę lub Członka Grupy (Użytkownika).
 3. Niezależnie od ust. 2, Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności:
  1. w przypadku awarii Oprogramowania lub BAS wynikłych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
  2. okresowych przerw w działaniu Oprogramowania lub BAS (lub Usługi) wynikających lub związanych z koniecznością dokonania przeglądów, napraw, serwisów technicznych lub konserwacyjnych; w każdym przypadku przed okresową przerwą Usługodawca zawiadomi o tym Usługobiorcę oraz w uzasadnionych przypadkach Użytkowników podając czas przerwy oraz jej przyczynę;
  3. braku możliwości korzystania z BAS z uwagi na brak zasięgu sieci komórkowej (internetu) w miejscu, gdzie znajduje się Użytkownik lub Członek Grupy (Użytkownik) lub z uwagi na awarię serwerów Usługodawcy.
 4. Usługodawca w celu ustalenia ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania lub BAS oraz w celu przywrócenia prawidłowego ich działania jest uprawniony do:
  1. ingerowania w strukturę Konta Projektu lub konta Użytkownika,
  2. dokonywania zmian w technicznym aspekcie Konta Projektu lub konta Użytkownika,
  3. oddziaływania w inny sposób na stronę techniczną Konta Projektu lub konta Użytkownika. Za szkody powstałe podczas lub w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w niniejszym ustępie Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 5. W przypadku powstania u Usługobiorcy szkody, za którą odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem ponosić miałby Usługodawca, odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest w każdym przypadku do kwoty miesięcznej należności wynikającego z zawartej umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.
 6. Usługodawca jest także uprawniony do usunięcia lub zablokowania Konta Projektu lub konta Użytkownika albo dostępu do części lub całości Usług, wobec każdego Użytkownika oraz Członka Grupy, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu lub dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Usługodawcy lub Użytkownika lub innych Członków Grupy – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Usługodawca jest również uprawniony do usunięcia wprowadzonych przez Członka Grupy (Użytkownika) do BAS danych lub treści w przypadku, gdy dane te lub treści pozostają w sprzeczności z dobrymi obyczajami, są wulgarne, obraźliwe, nie są zgodne z interesem Usługobiorcy lub zażąda tego Usługobiorca.
 8. Szczegółowe zasady tworzenia, usunięcia lub zablokowania Konta Projektu oraz konta Użytkownika określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VI

Ochrona praw autorskich. Dane osobowe

§ 7.

 1. Wszelkie prawa autorskie, prawa zależne oraz prawa pokrewne do Oprogramowania oraz systemu BAS przysługują Usługodawcy.
 2. Zawarcie Umowy Licencyjnej nie powoduje przejścia na Usługobiorcę lub Użytkownika praw autorskich, zależnych lub praw pokrewnych, a uprawnia jedynie Usługobiorcę oraz Użytkownika do korzystania z Oprogramowania za zasadach i warunkach określonych w Umowie Licencyjnej
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość, a Usługobiorca zakładając Konto Projektu wyraża swoją nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę oznaczenia firmy, nazwy handlowej, w tym logo Usługobiorcy w celach marketingowych lub promocyjnych Usługodawcy. Wykorzystanie w celach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczenia firmy, nazwy handlowej, w tym logo Usługobiorcy może polegać w szczególności na wprowadzaniu ich do pamięci komputera, udostępnianie i wykorzystywanie na stronach WWW Usługodawcy oraz wykorzystywania w jakichkolwiek innych materiałach reklamowych lub promocyjnych Usługodawcy, niezależnie od formy i sposobu publikacji reklamy lub podjętych działań promocyjnych.
 4. Usługobiorca rejestrując Konto Projektu dokonuje wyboru, czy wyraża swoją zgodę na przesyłanie mu przez Usługodawcę
  1. informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy, oraz
  2. newsletterów.
  Jeśli Usługobiorca wyrazi zgodę w powyższym zakresie, może on w każdym czasie cofnąć ją składając Usługodawcy oświadczenie w tym przedmiocie.
 5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) jest Usługodawca, którego adres jego siedziby określony został w § 1 pkt 22 niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Usługobiorców, Użytkowników - Członków Grupy przetwarzane są zgodnie z prawem oraz w celu, odpowiednio, zawarcia i realizacji Umowy oraz Umowy Licencyjnej przez Usługodawcę z Usługobiorcą oraz korzystania z BAS zgodnie z jego funkcjonalnościami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Zasady przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 8.

 1. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią:
  1. Załącznik nr 1 – zasady tworzenia, usunięcia lub zablokowania Konta Projektu,
  2. Załącznik nr 2 - zasady przetwarzana danych osobowych;
  3. Załącznik nr 3 – ogólne warunki Umowy Licencyjnej,
 2. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną jego część.
 3. Usługobiorca jest obowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swojego adresu poczty elektronicznej podanego przez Usługobiorcę przy zawieraniu Umowy w terminie 5 dni od dnia takiej zmiany. Zaniechanie wykonania przez Usługobiorcę obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie powoduje, że wszelkie doręczenia kierowane przez Usługodawcę na dotychczasowy adres poczty elektronicznej Usługobiorcy uważa się za skutecznie doręczone. Usługodawca jest uprawniony (nie zobowiązany) do składania Usługobiorcy oświadczeń i informacji także w zwykłej formie pisemnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przy czym świadczenie przez Usługodawcę Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikłe lub związane z niniejszym Regulaminem lub Umową zawartą przez Usługodawcę z Usługobiorcą rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy lub Umowy Licencyjnej zawartej przez Usługodawcę z Usługobiorcą, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia, odpowiednio, właściwego organu administracji lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy lub Umowy Licencyjnej zachowują swoją moc i skuteczność. Postanowienia uznane za nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z przepisem zdania poprzedzającego, zostaną zastąpione innymi, które wywoływać będą skutki prawne zapewniające możliwie zbliżoną do pierwotnych treść oraz sens.
 6. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu (lub poszczególnych załączników do niego). Zmiany te wchodzą w życie od dnia ich powiadomienia Usługobiorcy i Użytkowników o fakcie zmiany i jej treści, z zastrzeżeniem ust. 8 zdanie ostatnie niniejszego paragrafu.
 7. W razie, gdy Usługobiorca i Użytkownicy nie akceptują nowej treści Regulaminu obowiązani są zawiadomić bezzwłocznie o tym fakcie Usługodawcę. Brak zawiadomienia o braku akceptacji uważa się za zgodę na zmienioną treść Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia, usunięcia lub zablokowania Konta Projektu oraz konta Użytkownika

§ 1.

 1. Rejestracja Konta Projektu obejmuje:
  1. zawarcie Umowy Licencyjnej,
  2. utworzenie Konta Projektu,
  3. autoryzację Konta Projektu przez Usługodawcę.
 2. Treść Wzoru Umowy Licencyjnej określona jest w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 3. Autoryzacja Konta Projektu jest decyzją podejmowaną przez Usługodawcę w oparciu o postanowienia Regulaminu oraz wewnętrzne regulacje Usługodawcy.
 4. Odmowa autoryzacji Konta Projektu, blokada Konta Projektu, zablokowanie konta Użytkownika lub innego rodzaju sankcje zastosowane przez Usługodawcę na podstawie postanowień Regulaminu mogą rozciągać się na wszystkie Usługi przysługujące Użytkownikowi lub Usługobiorcy.
 5. Utworzenie Konta Projektu wymaga podpisanie Umowy w tym umowy Licencyjnej Usługobiorcy z Usługodawcą.
 6. W ramach jednego Projektu Usługobiorca może utworzyć tylko jedno Konto Projektu. Utworzenie każdego Konta Projektu wymaga zawarcia osobnej Umowy oraz Umowy Licencyjnej.
 7. W ramach utworzonego i zarejestrowanego Konta Projektu Usługobiorca jest uprawniony utworzyć, zgodnie z wybranym pakietem, zespół osób (Członkowie Grupy) i utworzyć dla Członków Grupy konta uprawniające do korzystania z BAS (konta Użytkowników). Konta Użytkowników mają w stosunku do Konta Projektu akcesoryjny (zależny) charakter, co oznacza, w szczególności, że blokada Konta Projektu powoduje automatycznie blokadę kont Użytkowników
 8. Usługodawca jest uprawniony do odmówienia utworzenia i autoryzacji Konta Projektu w następujących przypadkach:
  1. stwierdzenia, iż Przedstawiciel Usługobiorcy lub Usługobiorca postępował lub postępuje w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, Umowy Licencyjnej lub przepisy prawa;
  2. stwierdzenia, iż Usługobiorca pozostaje w zaległości w płatnościach wobec Usługodawcy;
  3. stwierdzenia, iż przy rejestracji Konta Projektu zostały podane nieprawdziwe dane;
  4. stwierdzenia, iż wobec Usługobiorcy zostało wszczęte lub toczy się postępowanie upadłościowe lub naprawcze (lub inne podobne związane z niewypłacalnością Usługobiorcy), bądź też Usługobiorca został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS;
  5. stwierdzenia, iż Usługobiorca zaprzestał prowadzenia lub zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej;
  6. Usługobiorca nie jest firmą o profilu, dla której przeznaczony jest BAS, tj. prowadzi działalność gospodarczą w innym zakresie aniżeli związana z realizacją lub serwisem robót budowlanych, co Usługodawca weryfikuje za pośrednictwem informacji wynikających z publicznych rejestrów lub ewidencji;
  7. Usługobiorca prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Usług świadczonych przez Usługodawcę lub Usługobiorca prowadzi działalność pokrewną, a korzystanie z BAS mogłoby dawać mu sposobność do zdobycia dzięki temu know-how Usługodawcy poprzez, w szczególności, odkrywanie sposobu działania systemu BAS.

§ 2.

 1. Usługodawca może zablokować Konto Projektu jeżeli:
  1. jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy lub w przypadkach naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;
  2. stwierdzone zostanie wystąpienie jednego z przypadków określonych w § 1 ust. 9 niniejszego załącznika;
  3. wystąpi opóźnienie w płatności na rzecz Usługodawcy wynoszące powyżej 30 dni 2. Blokada Konta Projektu powoduje wyłączenie dostępu do Usług w pełnym lub ograniczonym zakresie, według oceny Usługodawcy. Blokada Konta Projektu następuje na okres niezbędny do wyjaśnienia sytuacji Usługobiorcy.
 2. Usługodawca, po wyjaśnieniu przyczyn blokady Konta Projektu, podejmuje decyzję o:
  1. usunięciu Konta Projektu,
  2. przywróceniu Usługobiorcy dostępu do Konta Projektu na skutek uwzględnienia reklamacji Usługobiorcy na dotychczasowych warunkach,
  3. przywróceniu Usługobiorcy dostępu do Konta Projektu na podstawie umowy o indywidualnych warunkach dostępu.

§ 3.

 1. Usługodawca może zablokować konto Użytkownika, jeżeli:
  1. jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy lub w przypadkach naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;
  2. stwierdzone zostanie wystąpienie, z przyczyn leżących po stronie danego Użytkownika, jednego z przypadków określonych w § 1 ust. 9 niniejszego załącznika, lub Użytkownik dopuści się takich czynów,
  3. Użytkownik dopuszcza się uchybień polegających na umieszczeniu w BAS treści wulgarnych, obraźliwych oraz innych naruszających normy moralne lub zasady współżycia społecznego,
  4. Zażąda tego Usługodawca.
 2. Zablokowanie konta Użytkownika powoduje wyłączenie dostępu Użytkownika do Usług w pełnym lub ograniczonym zakresie, według oceny Usługodawcy.
 3. Zablokowanie konta Użytkownika następuje na okres niezbędny do wyjaśnienia okoliczności związanych z podstawami zablokowania konta Użytkownika.
 4. Dostęp do konta Użytkownika zostanie mu przywrócony w przypadku wykazania przez Usługobiorcę w złożonej reklamacji, iż przyczyny zablokowania konta nie wystąpiły, bądź też Usługodawca uzna, że przyczyny stanowiące podstawę zablokowania konta Użytkownika ustały.

§ 4.

 1. Usunięcie Konta Projektu Usługobiorcy skutkuje:
  1. całkowitą utratą dostępu do BAS, oraz
  2. usunięciem wszelkich danych zgromadzonych w Bazie Danych w odniesieniu do danego Konta Projektu.
 2. Prócz innych przypadków określonych w Regulaminie, Usługodawca stosuje blokadę Konta Projektu także w przypadku upływu okresu wypowiedzenia Umowy bądź też, w przypadku wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z chwilę doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Blokada Konta Projektu powoduje utratę dostępu do BAS.

§ 5.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. blokadę Konta Projektu lub konta Użytkownika, bądź powstrzymanie się od udzielenia autoryzacji Konta Projektu, lub usunięcie Konta Projektu;
  2. b) skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Konta Projektu lub konta Użytkownika, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło.

Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady przetwarzania danych osobowych

§ 1.

 1. Wszystkie dane, w tym dane osobowe, przekazane Usługodawcy w procesie rejestracji Konta Projektu, konta Użytkownika oraz korzystania z BAS przez Członków Grupy (Użytkowników) tworzą Bazę Danych.
 2. Niniejszy załącznik określa szczegółowe zasady przetwarzania powyższych danych.

§ 2.

 1. Usługobiorca oraz każdy Członek Grupy (Użytkownik) jest uprawniony do swobodnego dostępu do swoich danych.
 2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy oraz Członkowi Grupy (Użytkownikowi) dokonywanie zmian danych dotyczących jego w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

§ 3.

Baza Danych podlega ochronie wynikającej z przepisów o ochronie baz danych, w tym zwłaszcza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz przepisów prawa autorskiego. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Bazy Danych przysługują Usługodawcy.

§ 4.

Usługodawca przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa (zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych RODO) oraz dochowuje w tym zakresie należytej staranności. W tym celu, Usługodawca stosuje środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieuprawnione.

§ 5.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i realizacji Umowy oraz Umowy Licencyjnej przez Usługodawcę z Usługobiorcą,
  2. wykonania umowy zawartej między BAS - Build And See , a Usługobiorcą umożliwiającym Ci korzystanie z sytemu,
  3. gromadzenia danych statystycznych użytkowników aplikacji
  4. korzystania z BAS zgodnie z jego funkcjonalnościami. e) złożenia, przyjęcia oraz rozpatrzenia reklamacji,

§ 6.

 1. Administratorem danych osobowych aplikacji BAS - Build And See dostępnej pod adresem www.bas24.pl jest BAS - Build And See Paweł Sayna, os. Stefana Batorego 31H/125, 60-687 Poznań NIP 787-176-60-68
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych BAS - Build And See mogą być przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celu wykonania umowy zawartej z BAS - Build And See np. firma hostingowa.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nieoznaczony od dnia ich przekazania tj. tak długo jak Klient będzie korzystał z usług BAS - Build And See.
 4. Usługobiorcy i użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
 5. Usługobiorcy i użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) lub po wejściu w życie nowelizacji przepisów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia złożenie zamówienia i aktywację konta użytkownika.

Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - Warunki ogólne Umowa Licencyjna

Postanowienia wstępne

§ 1.

 1. Ilekroć w niniejszej Umowie licencyjnej jest mowa o:
  1. BAS (Build And See) – rozumie się przez to system wymiany informacji związanych z realizacją inwestycji budowlanych oraz nadzorem nad serwisem gwarancyjnym zrealizowanej inwestycji budowlanej dostępny w formie aplikacji mobilnej umożliwiający komunikowanie się między Członkami Grupy (Użytkownikami) z wykorzystaniem m.in. wykonywanych w ramach poszczególnych Kategorii prac zdjęć (jako nośnika informacji) lub pisemnych komentarzy przyporządkowanych do danego zdjęcia oraz obejmujący wszelkie usługi, informacje i dokumenty, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz załącznikach do niego;
  2. Licencjobiorcy – rozumie się przez to Usługobiorcę, czyli będącego stroną Umowy o świadczenie Usług w ramach systemu BAS Generalnego Wykonawcę, Inwestora będącego równocześnie Generalnym Wykonawcą lub też inny podmiot pełniący rolę Generalnego Wykonawcy, np. Koordynator Prac;
  3. Licencjodawcy – rozumie się przez to Usługodawcę, czyli BAS Build And See Paweł Sayna z siedzibą pod adresem os. Stefana Batorego 31H/125, 60-687 Poznań posiadającym NIP 787-176-60-68
  4. Oprogramowanie – rozumie się przez to wszelkie oprogramowanie dostępne w ramach systemu BAS wraz z systemem filtrowania informacji, ich późniejszymi uaktualnieniami i uzupełnieniami oraz Bazą Danych, udostępniane na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej;
  5. Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie Usług w ramach systemu BAS.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Licencyjnej zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, zwanym dalej Regulaminem.

Przedmiot Licencji

§ 2.

Przedmiotem niniejszej Umowy licencyjnej jest Oprogramowanie będące przedmiotem Umowy. Zakres Licencji

§ 3.

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłączonej, niezbywalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na warunkach określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej, z zastrzeżeniem ust. 6 („Licencja”).
 2. Udzielana Licencja na korzystanie z Oprogramowania obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. wykorzystywanie Oprogramowania w zakresie jego funkcjonalności określonych w Umowie oraz Regulaminie,
  2. wprowadzanie i zapisywanie w pamięci telefonu (oraz innych urządzeń mobilnych) oraz komputerów, odtwarzanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie,
  3. instalowanie, deinstalowanie oraz zapisywanie Oprogramowania w pamięci komputera i pamięci telefonu (oraz innych urządzeń mobilnych) pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji,
  4. sporządzenie kopii zapasowej (bezpieczeństwa),
  5. korzystanie z produktów powstałych w wyniku korzystania z Oprogramowania, tj. z danych, a w szczególności ze zdjęć.
 3. Licencjobiorca jest upoważniony do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w zakresie zgodnym z treścią Licencji, Umowy, Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, Licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby ani przekazywać innej osobie prawa do korzystania z Licencji.
 5. Rozwiązanie lub ustanie obowiązywania Umowy jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej i utratą Licencji.
 6. Z tytułu udzielenia Licencji Licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w cenniku przesyłanym Licencjobiorcy, zgodnie z wybranym przez Licencjobiorcę pakietem.

Oświadczenia Licencjodawcy

§ 3.

 1. Licencjodawca jest podmiotem uprawnionym do korzystania z Oprogramowania na podstawie przysługujących mu praw autorskich majątkowych oraz osobistych.
 2. Licencjodawca oświadcza, że w ramach praw określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu:
  1. jest uprawniony do udzielenia licencji na warunkach określonych w Licencji,
  2. udzielenie przez Licencjodawcę licencji na warunkach określonych w Licencji nie narusza praw i obowiązków osób trzecich. Prawa i obowiązki Licencjobiorcy

§ 4.

 1. Na podstawie Licencji Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania wyłącznie we własnym zakresie oraz na własne potrzeby, z zastrzeżeniem, że Licencjobiorca jest uprawniony także do udostępnienia Oprogramowania do korzystania przez Członków Grupy (Użytkowników) stworzonej przez Licencjobiorcę zgodnie z wybranym przez Licencjobiorcę pakietem.
 2. Zezwolenie na działania, o których mowa w ust. 1 obowiązuje w zakresie nie szerszym niż wynika to z Licencji.
 3. Warunkiem korzystania z Oprogramowania przez Członka Grupy (Użytkownika) jest uprzednie zapoznanie się przez niego z Regulaminem – Postanowienia ogólne wraz z załącznikami oraz złożenie oświadczenia o akceptacji i przestrzeganiu postanowień wynikających z tego dokumentu wraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym przy aktywacji konta. Licencjobiorca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Członków Grupy, jak za własne działania i zaniechania.
 4. Zezwolenie na działania, o których mowa w ust. 1 obowiązuje z zachowaniem ograniczeń wynikających z wybranego przez Licencjobiorcę pakietu. W przypadku przekroczenia ilości maksymalnej określonej w wybranym przez Licencjobiorcę pakiecie, podwyższeniu ulega wysokość wynagrodzenia należnego Licencjodawcy, zgodnie z cennikiem.
 5. Licencjobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za treści danych zamieszczanych i przechowywanych w bazach danych Oprogramowania.

Ograniczenia

§ 5.

 1. Bez pisemnej, uprzedniej zgody Licencjodawcy, Licencjobiorca nie może:
  1. trwale lub czasowo zwielokrotniać Oprogramowania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności Licencjodawcy nie przysługuje prawo do zapisu, odtwarzania, uruchamiania, transmitowania i przechowywania Oprogramowania na wszelkich nośnikach danych;.
  2. przystosowywać, zmieniać układ lub wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu,
  3. odtwarzać kod źródłowy, w tym przez programowanie zwrotne,
  4. rozpowszechniać, w tym publikować, użyczać, oddawać w leasing, wynajmować, udzielać sublicencji lub sprzedawać Oprogramowanie lub jego kopię,
  5. tworzyć system wykorzystujący części składowe Oprogramowania,
  6. cedować, delegować, zastawiać, ani w inny sposób przenosić żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy i Licencji na rzecz innej osoby.
  Punkty a) - f) niniejszego ustępu odnoszą się do Oprogramowania, jak również do jego kopii, kodów źródłowych, i innych materiałów Licencjodawcy stanowiących jego własność, a przekazanych Licencjobiorcy w związku z wykonaniem Umowy i Licencji.
 2. Dokonanie przez Licencjobiorcę oraz Członków Grupy (Użytkowników) naruszeń postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi rażące naruszenie postanowień Umowy i Licencji, co uprawnia Licencjodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualną szkodę poniesioną przez Licencjodawcę na skutek podejmowania przez Licencjobiorcę lub Członków Grupy (Użytkowników), jakichkolwiek prób naruszania lub naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej.

Chwila udzielenia Licencji

§ 6.

Licencja na korzystanie z Oprogramowania zostaje udzielona Licencjobiorcy z chwilą zawarcia Umowy

Postanowienia końcowe

§ 7.

 1. W przypadku naruszenia Umowy Licencji Licencjobiorca będzie odpowiedzialny za szkodę Licencjodawcy powstałą z tego tytułu w pełnej wysokości.
 2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek lub w związki z korzystaniem przez Licencjobiorcę lub Członków Grupy (Użytkowników) z Oprogramowania, jego awarie, błędy, w tym również za ewentualną utratę informacji lub wszelkie szkody stanowiące następstwo korzystania lub braku możliwości korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę lub Członków Grupy (Użytkowników).
 3. Licencja nie zwalnia Licencjobiorcy z konieczności nabycia praw do użytkowania innych programów niezbędnych do poprawnego działania Oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej Licencji (na przykład systemy operacyjne, bazy danych, przeglądarki internetowe, itd.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Licencyjnej znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Licencyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.